Tiina Tantsustuudio rõõmustab - õpetaja Tiina - Tantsuspetsialist, tase 7

20210623 1227181

Öeldakse, et igas halvas tuleb leida midagi head. Nii proovis teha ka Tiina Tantsustuudiot 16 aastat vedanud Tiina, kui koroona kogu huvitöö sarnaselt eelmisele aastale seisma pani. Aeg, mille muidu oleks Tiina veetnud tantsusaalis, pühendas ta hoopis enda täiendamisele kutsekvalifikatsiooni tõstmisele. Varasemalt oli Tiinal erialane kõrgharidus Tallinna Pedagoogilisest Ülikoolist, lõpetades selle 2001. aastal tantsupedagoogina, mis hetkel kehtivas kvalifikatsiooni raamistikus on magistrikraad.

Tänaseks omab Tiina ka kutsetunnistust, kus on kirjas: Tantsuspetsialist, tase 7, valitavad kompetentsid koreograafia loomine, eestvedamine, lavastamine.

Kutse taotlemiseks oli vajalik kokku panna e-portfoolio viie viimase erialase tegevusaasta kohta ja läbida pooletunnine vestlus kutsekomisjoniga. Kutsetunnistus kehtib viis aastat, misjärel tuleb seda uuendada.

Tiina on Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu liige ja Tiina Tantsustuudio on Eesti Tantsuhuvihariduse Liidu liige aastast 2020.

Sarnaselt sporditreeneritega ja paljute muude erialadega, on ka tantsuõpetajatel oma kutsekvalifikatsioonid, mille kutsetasemeid on omakorda neli, tantsuspetsialist tase 5-8. Tantsuspetsialisti kutset annab välja alates 2015. aastast Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit.

*Kes on tantsuspetsialist?

Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liidu lehel leiab selle kohta ilusas seletuse:

„Tantsuspetsialist on loominguline töötaja, kes õpetamise ja/või tantsuloome kaudu väärtustab tantsu- ja kultuuritraditsiooni nii harrastuslikul kui professionaalsel tasemel. Töö sisuks on tantsuoskuste, kehalise teadlikkuse, eneseväljendus- ja sotsiaalsete oskuste arendamine.”

*Mida tähendab tantsuspetsialist, tase 7?

Tantsuspetsialist, tase 7 on valdkonna arendaja (nt koolitab, on mentoriks), teeb lavastusi, koreograafiaid, viib läbi valdkondlikke projekte. Panus valdkonda laiemalt kui ühe organisatsiooni piires, näiteks omavalitsuse piires, panus katuseorganisatsioonide kaudu jms. 7. taseme tantsuspetsialistil on kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus, tal on erialane kõrgharidus või läbitud erialased koolitused. Võrdsustatud erialase magistrikraadiga, Tallinna Ülikool annab kooli lõpetamisel Tantsuspetsialist, tase 7 kutset välja alates 2019. aastast, Tartu Ülikool alates 2021. aastast.

Kvalifikatsiooniraamistiku tasemenõuded.

Teadmised (teoreetilised ja faktid) väga spetsialiseeritud, osaliselt töö- või õppesuunaalaste teadmiste esirinnas olevad teadmised, millel rajaneb originaalne mõtlemine. Kriitiline teadlikkus töö- või õppesuunaalastest ja eri valdkondade vahelistest probleemidest.

Oskused (kognitiivsed ja praktilised) spetsialiseeritud probleemilahendamise oskused, mis on vajalikud teadus- ja/või innovatsioonitegevuses, selleks et luua uusi teadmisi ja protseduure ning siduda eri valdkondade teadmisi.

Vastutuse ja iseseisva tegutsemise ulatus - juhib ja muudab töö- või õppesituatsioone, mis on keerukad, ettearvamatud ja nõuavad uut strateegilist käsitlust. Võtab vastutuse kutseteadmistesse ja -tegevusse panuse andmise eest ja/või kontrollib meeskondade strateegilist tegutsemist .

(allikas: Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit)

*Milleks seda vaja on?

Kutse taotlemine on hea võimalus tõendada oma pädevusi ja kujundada isiklikku professionaalset arengut. Üha enam muutub tänapäeva ühiskonnas tähtsaks see, et laste ja ka täiskasvanutega tegeleksid vastava hariduse ja erialase kompetentsiga inimesed. Kutsekvalifikatsiooni süsteem toetab tugevalt selles suunas liikumist ja aitab tagada tantsuhariduse ja tantsuhuvihariduse kvaliteeti. See on suur ja tähtis panus tantsuvaldkonna tugevdamisse - mida enam on kutsetunnistusega tantsuspetsialiste, seda arvestatavamaks muutub tantsuvaldkond ühiskonnas. Tänu Euroopa ühtsele kutsesüsteemile kehtivad Eestis saadud kutsetunnistused ka teistes EL liikmesriikides. Seega avardab kutse omamine võimalusi ka välismaal.

(allikas: Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit)